Dokumentation 10 februari

Jämlik hälsa då och nu i ett internationellt och nationellt perspektiv

Olle Lundberg, professor och chef för CHESS (Stockholms Universitet och Karolinska Institutet) samt ordförande för den nationella kommissionen för jämlik hälsa.

Olle Lundberg ger oss inledningsvis en kort beskrivning över hur hälsan och skillnader i hälsa har utvecklats internationellt och nationellt över tid för att sedan komma in på de utmaningar och möjligheter han ser finns i Sverige idag. Olle avslutar med att berätta om hur arbetet går i den nationella kommissionen för jämlik hälsa.

Olles bilder

Barn i Malmö - skilda livsvillkor ger ojämlikhet i hälsa. 

Marie Köhler, enhetschef/ barnhälsovårdsöverläkare i Region Skåne samt före detta kommissionär i Malmökommissionen. 


För att minska skillnaderna i ohälsa bland Malmös befolkning tillsattes en Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Nära 2000 personer, forskare, politiker, tjänstemän, föreningsaktiva och Malmöbor engagerades i arbetet och 2013 presenterades en slutrapport. Marie var en av kommissionärerna och med utgångspunkt i barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och tillgång på hälso- och sjukvård diskuterar hon i sin föreläsning barn och hälsa i ett samhällsperspektiv. Vad vet vi om barns hälsa, hur kan skillnaderna i hälsa mätas och vilka insatser behöver göras för att minska dem?

Maries bilder

WS 1 - Hållbart ledarskap

Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna och utsedd till årets ledare/utvecklare 2013 inom Hållbart ledarskap. 

Nations-, region- och kommunkartorna ritas om samtidigt som innehållet i vad som ska utföras blir allt mer komplext; Hur förflyttar vi en hel organisation till att klara nya krav? Vad krävs av det nya ledar- och medarbetarskapet?

Pärs bilder

WS 2 - Normkritik för jämlikhet

Sandra Dahlén har arbetat i drygt 15 år med frågor som rör genus, diskriminering, jämlikhet och sexualupplysning som utbildare och skribent. 

Under början av 2000 var hon med och utvecklade det som kom att kallas för normkritik i Sverige. Arbetet blev ett perspektivskifte i synen på likabehandlingsarbete och kommunikation. 
Vi brukar vara överens om vikten av jämlikhet samtidigt som rapport efter rapport visar att det är ojämlikt inom samhällets alla sektorer - hur kommer det sig? Kan det vara ”de andra” som skapar all denna ojämlikhet? Hur kan vi alla bidra och vad behöver vi se och göra för att få till en förändring? En workshop om dig och mig och hur vi kan använda normkritik för att nå jämlikhet inom verksamheten. 

Sandras bilder

WS 3 - Jämlik hälsa = en mänsklig rättighet

Anna Jacobson, MR-strateg i Västra Götalandsregionen (och med mångårig erfarenhet från kommun) medverkar och berättar om hur de arbetar. 

Vi står i komplexa dilemman med målkonflikter om delaktighet, dialog, kvalitet och effektivitet i vår vardag. Ojämlik fördelning av bland annat hälsa handlar om mänskliga rättigheter. I denna workshop pratar vi om vad de internationella konventionerna om Mänskliga rättigheter har med offentlig sektors vardag att göra och hur vi kan bli bättre på att vara medvetna och arbeta med värderingarna i konventionerna som bas.

Annas bilder

WS 4 - Knyt ihop stuprören

Patrick Migas är strategisk samordnare för Nya En dörr in, samverkansorganet i Kungsbacka kommun. 

I Kungsbacka kommun utvecklas sedan några år ett permanent arbetssätt för samverkan över gränserna – huvudmanna-, sektors- och förvaltningsgränserna. Modellen fokuserar på arbetet med barn och unga i behov av särskilt stöd och syftar till att utveckla kontinuerlig samverkan på såväl operativ som strategisk nivå.

Patrick presenterar modellen Nya En dörr in och, utifrån det, möjligheter och svårigheter med samverkan inom offentlig sektor och tillsammans med deltagarna diskuteras varför det är så svårt att knyta ihop stuprören.

Patricks bilder

 

Senast uppdaterad: 2016-02-19

comments powered by Disqus