Uppdrag

Hur ska de förtroendevalda formulera målen för vad man vill uppnå utifrån kunskaperna som ges vid de gjorda behovsanalyserna? Vilka är de prioriterade områdena? Vad är möjligt att uppnå? Hur kan vi utveckla målen/målsättningarna så att de inte bara mäter ekonomi och produktion
– utan visar på vilka resultat (folkhälsa, medicinskt, patienttillfredsställelse inkluderande upplevd hälsa, synpunkter på vården m m) som ska uppnås?

Hur utvecklar vi målsättningarna så att likvärdighet, trygghet och kvalitet kan följas och mätas? Hur får vi större fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder? Hur kan vi utveckla det professionella uppdragsgivandet så att tjänstemän, utifrån uppsatta mål, kan omsätta dessa i överenskommelser/avtal/uppdrag/motsvarande med fokus på önskade resultat.

Nätverken fokuserar på hur vi kan omsätta kunskapen om behov i mål och uppdrag samt vid fördelning av resurser.

Senast uppdaterad: 2016-03-16