Dokumentation 1 februari

StefanFolster-90.jpgVälfärd i världsklass med fler äldre - så kan det göras
Stefan Fölster vänder på invanda föreställningar att demografiska förändringar måste spränga välfärdens finansiering. Han visar hur rätt kombination av digitalisering och organisationsförändringar har gett mycket stora resurs- och kvalitetsvinster på olika håll i världen, och hur det skulle kunna göras i Sverige också. Exemplen fokuserar på sjukvården, men även äldreomsorg och utbildning tas upp. Stefan Fölster är chef för Reforminstitutet, en tankesmedja som analyserar framgångsrika reformer från hela världen. Stefan har skrivit en rad böcker om reformmöjligheter inom välfärden. Han har en bakgrund som forskare och adj. professor på KTH samt som Chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Stefans bilder

 

Jesper Olsson2-90.jpgKultur äter strategi till frukost - kultur, förändringstryck och ledarskap i välfärden

Jesper Olsson är med.dr och verksam vid eHälsomyndigheten, utlånad från Myndigheten för vård och omsorgsanalys, dessförinnan verksam på Socialdepartementet och SKL.

Jespers bilder

 

Tinghog_90.jpgPrioriteringar inom hälso- och sjukvården – Sju olösliga(?) problem

Valet att behandla en patient innebär alltid att någon annan patient väljs bort. Alla resurser har en alternativ användning där de också skulle kunna göra nytta och bidra till hälsa. Det är enkelt att bara fokusera på den patient eller det problem man har framför sig, men ett etiskt och ekonomiskt rimligt beslutsfattande kräver att man ser sina beslut i en större kontext. Förmågan att kunna säga nej och sätta rimliga gränser är därför nyckeln till skapa ett sjukvårdssystem som är både effektivt och rättvist. Denna förmåga måste genomsyra hela systemet ända från politiker och tjänstemän till läkare och sjuksköterskors direkta möte med patienten. I denna workshop lyfts och diskuteras central problematik vid prioritering från ett etiskt, ekonomiskt och psykologiskt perspektiv 

Gustav Tinghög är bitr professor i Nationalekonomi vid Linköpings Universitet. Föreståndare för det beteendeekonomiska forskningslabbet JEDILab som står för Judgements Emotions Decisions and Intuitions Lab. Kopplad till PrioriteringsCentrum i Linköping har forskat mycket kring vilken roll egenansvar kan och bör spela vid prioriteringar. Disputerade 2011 med avhandlingen The art of saying no- the economics and ethics of health care rationing. 

Gustavs bilder 

 

liv_161220_tomasedman-90.jpgTjänstedesign – patienter och medarbetare samskapar en bättre hälsa

Tjänstedesign är en metod som internationellt används i en snabbt ökande omfattning i utvecklingen av offentliga sektor. Resultatet är offentliga tjänster som är bättre anpassade utifrån användarens behov och en ökad samhörighet mellan medborgare, tjänstemän och politiker. Landstinget i Värmlands Experio Lab är ett av de första initiativen i Sverige att arbeta med tjänstedesign som integrerad del av verksamheten. Idag finns motsvarande lab i flera andra landsting och Experio Lab drivs i en samverkan och gemensamt lärande. I föredraget ger vi en inspirerande introduktion till vad tjänstedesign är. Ni får tips och idéer på metoder och verktyg  att ta med hem, och exempel på projekt och resultat från Experio labs verksamhet.

 

Tomas Edman är initiativtagare och verksamhetsansvarig på Experio Lab, tjänstedesignnörd, fembarnsfar och ofrivillig fårfarmare.

 

Tomas bilder

 

Strategi för hälsa

Strategi för hälsa är en av de prioriteringar som SKL:s kongress beslutade om 2015. Genom en långsiktig, gemensam strategi för hälsa får SKL:s medlemmar ett gemensamt verktyg för att bättre kunna möta de utmaningar välfärdsverksamheterna står inför. Strategi för hälsa omfattar fyra välfärdsområden: skola, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård. Strategins har tagits fram tillsammans med medlemmarna bland annat genom 24 workshoppar runt om i Sverige under 2017. Här har diskussioner förts kring konkreta målsättningar för att förbättra hälsan samt hur kvaliteten i välfärdstjänsterna kan höjas. Hur ska vi skapa system som är hållbara och uthålliga med utgångspunkt i invånarnas behov. Nu börjar arbetet!

 

Dag Larsson (S), SKL:s styrgrupp för strategi för hälsa och Märit Melbi Sveriges kommuner och landsting.

 

Bilder

 

 

GerryLarsson-90x.jpgLedning och styrning av hälso-och sjukvård – lärdomar från ledarskapsforskning
Presentationen tar sin utgångspunkt i ledarskapsteori och belyser hur ledning och styrning av stora organisationer som hälso- och sjukvård kan förstås. Såväl inomorganisatorisk ledning som externt samspel med allmänheten belyses. Särskilt fokus läggs på höga chefers och mellanchefers hantering av samtidens accelererande stressutmaningar. Avslutningsvis redovisas lärdomar kring operativ ledning av egen organisation och kommunikation med allmänheten i krislägen.
Gerry Larsson är leg. psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Han är också adjungerad professor i stresspsykologi vid Högskolen i Innlandet, Norge. Gerry Larsson har också egen erfarenhet av ledarskap, bland annat som prorektor och tillförordnad rektor vid Försvarshögskolan. Han forskar, undervisar och handleder inom områdena ledarskap, stress och hälsa.

 

Gerrys bilder

 

Mod - normer, värderingar och kultur
Under konferensens avslutningspass lyssnar vi på Sara Mohammad från organisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Genom en personlig historia med hedersrelaterade brott får vi större kunskap om och insikt att identifiera, hantera och se till individens behov.

 

Saras bilder

Senast uppdaterad: 2018-02-15