Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande Ulrika Jörgensen
072-729 16 78
Vice ordförande Torbjörn Holmqvist
0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid
0708-16 31 00

Koordinator
Sofie Edberg
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordförande

Läs korta reflektioner från ordföranden i Nätverket Hälsa och Demokrati.

Ulrika Jörgensen

Nätverksgrupper och temaseminarium 3 och 4 december

Den 3 december träffades Nätverket Hälsa och demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa i sina respektive nätverksgrupper. Den 4 december så genomfördes ett gemensamt temaseminarium.

Under dag ett så hade vi dels intressanta pass var för sig men även två delade pass. I ett av de gemensamma passen pratade Sven Siverbo, professor inom företagsekonomi vid högskolan i Trollhättan om överdosering av styrning. När en ny styrmodell införs i en organisation t.ex. i samband med åtgärdspaket eller annat förändringsarbete sker det ibland utan att avveckla den gamla modellen vilket kan skapa motstridiga styrsignaler.

Under Temaseminariet den 4 december så hade vi besök av professor Per Carlsson från Prioriteringsscentrum i Linköping. Han menar att grundförutsättningen för framgångsrika prioriteringar är öppenhet och systematik. De tankar som lyfts kring behov av förändringar inom ramen för de etiska principerna är en förhoppning om förtydliganden för att exvis minska utrymmet för godtycke.

Som avslutning så pratade psykiater Jörgen Herlofssen om det hälsofrämjande mötet. Han menar att det ligger en utmaning i att skapa en vårdorganisation som är välkomnande och förståelig men samtidigt tillräckligt produktionseffektiv med allt vad det innebär. Den nya patientlagen innefattar en resa från mottagare av vård till medskapare vilket ställer stora krav på professionen, beslutsfattare och en mer hälsoinriktad utformning av vården och vårdens organisation.

Nätverkens årsmöten
Den 3 december genomfördes årsmötet för respektive nätverk. Förutom sedvanliga punkter som verksamhetsberättelse och budget så valdes ett nytt arbetsutskott till Nätverket Uppdrag Hälsa där Henning Sand är ny ledamot. Nätverket Hälsa och Demokratis arbetsutskott är detsamma som det som valdes i början av 2015.


Minnesanteckningar Nätverksgrupp och temaseminarium NHD 3-4 decemberMinnesanteckningar Nätverksgrupp och temaseminarium NUH 3-4 december

Om hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet är förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa. På sajten www.halsolitteracitet.se kan du prenumerera på ett nyhetsbrev som informerar om nya forskarrön och annat intressant som har koppling till hälsolitteracitet.

www.halsolitteracitet.se finns bland annat en film som Angereds Närsjukhus tillsammans med stadsdelarna Östra Göteborg och Angered tagit fram som introducerar begreppet hälsolitteracitet.
Se kortversion av filmen

Du kan också se en introduktionsföreläsning kring ämnet med Josefin Wångdahl, doktorand vid Uppsala universitet.
Se introduktionsföreläsningen.

Verksamhetsberättelsen, Kalendarium och HandlingsprogrammetVerksamhetsberättelse 2015


Kalendarium 2016


Handlingsprogram 2016-2019

Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta prioriteringssituationer?

Lars Sandman, professor i vårdetik, har skrivit en rapport som pekar på tolknings- och tillämpningssvårigheter när det gäller den etiska plattformen för prioriteringar så som den ser ut idag. Syftet med rapporten är att stimulera till debatt kring frågan om det behövs en ny statlig utredning för att reda ut tolkningsproblem och utveckla plattformen för att hantera de prioriteringssituationer som hälso- och sjukvården ställs inför i framtiden.På Prioriteringscentrums hemsida hittar du - som sjätte rubrik - rapporten Vilken vägledning ger den etiska plattformen i konkreta prioriteringssituationer.

Rapporten

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42.