Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90
Sofie Edberg (sedberg@hotmail.se)
0703-49 72 40
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner från ordföranden i våra två syskonnätverk.

Jan Åke Simonsson, ordförande Hälsa och Demokrati


Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

Nätverkens årsmöten

Den 4 december genomfördes årsmötet för respektive nätverk. Förutom sedvanliga punkter kring verksamhetsberättelse, som godkändes av båda nätverken, så valdes ett nytt arbetsutskott till Nätverket Uppdrag Hälsa.

27 februari 2015 väljs ordförande, vice ordförande och arbetsutskott för Nätverket Hälsa och Demokrati. Under den gångna perioden har följande ingått i arbetsutskottet:
Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen, ordförande
Lars Joakim Lundquist, Stockholms läns landsting, vice ordförande
Britt Westerlund, Norrbottens läns landsting
Berit Wirödal, Region Skåne
Harriet Hedlund, Västerbottens läns landsting
Ingeborg Viksten, Landstinget Västernorrland
Ulrika Jörgensen, Region Halland


Till arbetsutskott Nätverket Uppdrag Hälsa för 2015 valdes:
Ralph Harlid, Västra Götalandsregionen, ordförande
Christina Ståhl, Region Skåne
Gunilla Benner-Forsberg, Stockholms läns landsting
Åsa Löfvenberg, landstinget Värmland
Annika Mellqvist, landstinget Blekinge
Staffan Carlsson, Region Halland
Anders Öhlund, Norrbottens läns landsting


Respektive årsmöte fastställde också mötesdagar för år 2015.


NHD NUH Verksamhetsberättelse 2014

Mötesdagar 2015

Nätverksgrupp NHD och NUH

Den 4 december så träffades Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa i sina respektive nätverksgrupper. Med utgångspunkt i nätverkens utbildningsmaterial kring befolkningsföreträdarrollen och att förtroendevalda och tjänstemän har olika roller och ansvar i det demokratiskt styrda systemet, så ägnade vi våra respektive förmiddagar till genomgång, dialog och diskussion kring detta.

En viktig framgångsfaktorer är dialog kring spelregler när det gäller roller och ansvar mellan förtroendevalda och tjänstemän. Vi samtalade kring vilka fallgropar som finns avseende den otydlighet som kan råda kring roller och ansvar i respektive funktion för politiker och tjänstemän.

Nätverket Hälsa och Demokrati ägnade eftermiddagen den 4 december åt att fundera kring rubriken Civilsamhället som utvecklingskraft. Till sin hjälp i diskussionerna hade man bjudit in Anna-Karin Berglund, SKL - som gav en bakgrund till det vi benämner som civilsamhället idag.

Minnesanteckningar nätverksgruppmöte NHD

Nätverket Uppdrag Hälsa hade, den 4 december, besök av Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, som samtalade med oss om framtida utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Minnesanteckningar nätverksgruppsmöte NUH

Samverkansgrupp för hälsoekonomer i landsting och regioner

Samverkansgruppens syfte är att genom erfarenhetsutbyte stimulera till ökad samverkan i hälsoekonomiska frågeställningar och analyser. Gruppen består idag av ca 15 medlemmar vilka alla är praktiskt verksamma hälsoekonomer i landsting och regioner.

Läs mer om samverkansgruppen och ta del av rapporter inom hälsoekonomi

Nationella prioriteringskonferensen 21-22 oktober 2015

Den åttonde nationella prioriteringskonferensen kommer äga rum på Louis de Geer i Norrköping den 21-22 oktober 2015.

Läs mer om Prioriteringskonferensen

BildKonferens om hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Landstinget Västmanland och nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård arrangerar en konferens 19 - 20 mars 2015 på Aros Congress Center i Västerås.

Läs mer om HFS nationell konferens

Bild Nätverkens Kontaktannons

Söker du andra som jobbar med samma frågor som du gör och vill ha tips, råd och idéer så kan du annonsera via Nätverkens kontaktannons.

Maila din annons till sarah.ofwerstrom@vgregion.se

Lästips


Aktuella tidskriftsartiklar från Stockholms läns landsting, Biblioteket
Landsting som arbetar förebyggande bör få del av vinsten
Försäkringskassans generaldirektör, Dan Eliasson, menar att de landsting som har stort engagemang för förebyggande arbete bör få ta del av de vinster inom sjukförsäkringen som kan bli följden av insatserna.
Dagens medicin 43-44/2014, s 9

Hur står det till med den psykiska hälsan i Sverige?
För andra året har föreningen Mind mätt befolkningens psykiska hälsa i olika delar av landet. I år ingår en jämförelse mellan samtliga län och Västerbotten ligger i topp.
mind.se, 7 s


Rapporter
En mer jämlik vård är möjlig : analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande
Vårdanalys, 2014. – 118 s.
(Rapport; 2014:7)
Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. I rapporten ges också förslag på olika åtgärdsområden för att öka jämlikheten i vården. Bland annat framhålls behovet av att stärka utsatta grupper, att kartlägga geografiska skillnader i tillgång till specialistkompetens, att stärka förutsättningarna för vårdprofessionerna att bedriva en mer jämlik vård och att utveckla en nationell modell för att mäta och följa upp ojämlik vård.
Läs rapporten


Vill du ha kopia på någon artikel, kontakta biblioteket@sll.se – eller ring 7374238

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Anne Bylund 0705-67 83 90 eller Sofie Edberg 0703-49 72 40

För att avbeställa medlemsbrevet, klicka här.